SISAČKO - MOSLAVAČKA ŽUPANIJASisačko-moslavačka županija
  Hrvatska Panonska
regija
BBŽ BPŽ OBŽ PSŽ SMŽ VPŽ VSŽ
BDP (mil $) 38895 8008 826 825 909 2157 507 1237 542 1005
BDP po stanovniku 8756 5925 6406 4709 6638 6610 6014 6874 5975 5012

Promet

Cestovni

Na području Županije prisutna je cestovna veza pravca paneuropskog prometnog koridora br.10. Salzburg-Ljubljana-Zagreb-Beograd-Niš-Skopje-Veles-Thessaloniki.  
Prema kategorizaciji cesta, na području Županije postoje 11 državnih (413,0 km), 84 županijskih, 170 lokalnih cesta (672,1 km), te 2000 km nerazvrstanih cesta.

Osnovnu cestovnu mrežu Županije čine državne ceste:
D4: GP Bregana – Zagreb – Sl.Brod – GP Bajakovo
D6: GP Jurovski Brod (granica s Rep.Slovenijom) – ribnik – Karlovac – Glina – Dvor
D30: Čvor Buzin (D3) – V.Gorica – Petrinja – H.Kostajnica
D31: V.Gorica (D30) – G.Viduševac – D6
D36: Karlovac (D1) – Pokupsko – Sisak – Čvor Popovača (D4)
D37: Sisak (D36) – Petrinja – Glina (D6)
D45: Veliki Zdenci (D5) – Garešnica – Čvor Kutina (D4)
D47: Lipik (D5) – Novska – Hrv.Dubica – Hrv.Kostajnica – Dvor (D6)
D224: Mošćenica (D37) – Blinjski Kut – Hrv.Dubica – granica s BiH
D312: D47 – Novska
D521: Vedro Polje (D224) – Hrv.Kostajnica (D30)

Željeznički

Postojeći i planirani željeznički pravci na području Županije:

 • Dijelovi magistralne pruge I. reda Novska – Dugo Selo (84 km)
 • Dijelovi magistralne pruge I. reda Novska – Sisak – Zagreb (105 km)
 • Pruga I. reda Sunja – Volinja – državna granica s BIH u smjeru  Bihaća i Splita (20 km)
 • Pruga II. reda Banova Jaruga – Pčelić (II 206) (96 km)
 • Pruga II. reda Sisak (Caprag) – Karlovac (II 212) (izvan pogona)
 • Proširenje na dva kolosijeka dogradnjom drugog kolosijeka uz postojeći na dionicama Zagreb- Sisak i Lipovljani – Novska
 • Načelnu trasu (koridor) novog dijela brze pruge na potezu Sisak – Kutina – Lipovljani potrebno je u istražnim radovima usuglasiti s interesima zaštite prirode i okoliša

Riječni

Plovne rijeke na području Sisačko - moslavačke županije su:

 • rijeka Sava od ušća Velikog Struga do ušća rijeke Kupe ( dužina 117 km ).
 • rijeka Kupa od ušća u rijeku Savu do ušća rijeke Odre u Kupu ( dužina 5 km ).
 • rijeka Una od ušća u rijeku Savu do mjesta Tanac ( dužina 11 km ).

Glavne (međunarodne) luke:

Zračne

Na području Sisačko-moslavačke županije nema infrastrukture zračnog prometa, osim poletne staze za poljoprivrednu avijaciju u Šašnoj Gredi, te heliodroma u Popovači. Sve potrebe u civilnom zračnom prometu rješavaju se preko zračnog pristaništa Velika Gorica (Pleso), udaljenog od Siska oko 35 kilometara.

Riječne

Luka  Sisak

 • područje luke Sisak je:  naftna luka  Crnac (na Savi rkm  579 + 300 do rkm 578),
                                     Pristanište i skladišta Sisak (na Kupi rkm 5)
    

Kultura

Kulturna događanja

- Dani meda
- Dan planeta Zemlje na biciklu
- Sajam vina Kutina
- Sajam cvijeća Sisak
- Ljeto u Novskoj
- Biciklijada u Petrinji
-
Promenada kroz povijest - Lijepom našom
- Festival roda, dan sela Čigoć
- Sisački viteški turnir
- Kutinsko ljeto
- Sajam zadrugarstva, obrta i turizma
- Državna konjogojska izložba Sunja
- Lovrenčevo
- Zlatna dunja
- Keltska noć
- Voloderske jeseni
- Krapje, selo graditeljske baštine
- Lukovo u Novskoj
- Kestenijada
- Sofijin bal

Kulturne institucije

Javna ustanova Park prirode Lonjsko polje
Galerija “Sv. Kvirin”
Galerija moderne umjetnosti “Krsto Hegedušić”

Galerija Muzeja Moslavine
Gradski muzej Sisak
Utvrda “Stari grad”

Muzej Moslavine
Spomen područje Jasenovac

Dom kulture "Kristalna kocka vedrine" Sisak

Teritorij


  Hrvatska Panonska
regija
BBŽ BPŽ OBŽ PSŽ SMŽ VPŽ VSŽ
Površina (km2) 56594 23236 2652 2034 3644 4155 1815 4467 2021 2448
Poljoprivredne
površine (ha)
1216000 985894 147419 115421 33523 212013 89489 236883 101317 150000
Šume (ha) 2223245 604166 95973 61228 11294 99928 82153 183934 62435 69000

Turizam


Turistička zajednica Sisačko-moslavačke županije